خانه

[custom_coaches add_coach=”%5B%7B%22coach_image%22%3A%22589%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%22%2C%22button%22%3A%22true%22%2C%22help_link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo.gostaranserver.ir%252FEsperto%252Fcourse-list-w-r-sidebar%252F%7Ctitle%3A%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C%7C%7Crel%3Anofollow%22%7D%2C%7B%22coach_image%22%3A%22588%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%22%2C%22button%22%3A%22true%22%2C%22help_link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo.gostaranserver.ir%252FEsperto%252Fcourse-list-w-l-sidebar%252F%7Ctitle%3A%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A8%25DB%258C%2520%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2587%7C%7Crel%3Anofollow%22%7D%2C%7B%22coach_image%22%3A%22586%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22button%22%3A%22true%22%2C%22help_link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fdemo.gostaranserver.ir%252FEsperto%252Fcourse-list-w-r-sidebar%252F%7Ctitle%3A%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%2520%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A6%25D9%2588%25DB%258C%25DB%258C%7C%7Crel%3Anofollow%22%7D%5D”]
[transform_life video_tabs=”%5B%7B%22v_image%22%3A%22585%22%2C%22v_url%22%3A%22https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F1084537%22%7D%2C%7B%22v_image%22%3A%22586%22%2C%22v_url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DV1srttqJbyI%22%7D%2C%7B%22v_image%22%3A%22584%22%2C%22v_url%22%3A%22https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F224650749%22%7D%5D” button=”true” border=”true” title=”آیا می توانم از الان شروع کنم؟” text=”بله ، مطمئنا می توانید از الان برای کنکور شروع به مطالعه کنید.درست است که حجم دروس زیاد است اما با یک برنامه و سبک مطالعه منطقی میتوانید در این زمان باقی مانده سه یا حتی چهار بار دروس مهم را مطالعه کنید.” help_button=”Start Today” help_link=”url:%23|title:%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF||”]
[coaching show_price=”true” show_saleprice=”true” show_rat=”true” show_favorite=”true” title=”دوره های آموزشی” tagline=”بهترین دوره ها” number=”5″ title_limit=”5″ cat=”courses, career-development, data-analytics, office-productivity, popular-in-business, popular-in-marketing”]
[heading2 title=”چرا موسسه ما ؟ ” tagline=”بهترین دوره ها”][services serv_columns=”col-lg-3″ number=”8″ cat=”services-1″ title_limit=”4″ text_limit=”10″]
[testimonials add_testimonials=”%5B%7B%22iconimage%22%3A%2298%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%86%22%2C%22tagline%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%22%2C%22test_description%22%3A%22%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D9%86%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF!%22%2C%22testi_name%22%3A%22%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%22%7D%2C%7B%22iconimage%22%3A%22100%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22tagline%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%22%2C%22test_description%22%3A%22%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D9%86%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF!%22%2C%22testi_name%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%22%7D%2C%7B%22iconimage%22%3A%2297%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22tagline%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%22%2C%22test_description%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22testi_name%22%3A%22%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%22%7D%2C%7B%22iconimage%22%3A%2298%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%22%2C%22tagline%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%22%2C%22test_description%22%3A%22%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D9%86%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF!%22%2C%22testi_name%22%3A%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%22%7D%5D” bg_image=”132″]
[consultant_form consultantform=”248″ title=”مرکز برگزاری همایش ودوره های مشاوره و درسی” text=”مشاوره
برنامه ریزی ، آزمون ، جزوات ، همایش”]
[heading2 title=”اخبار و مقالات” tagline=”داستان های وبلاگ”][our_blogs date=”true” likes=”true” comments=”true” number=”2″ cat=”feshion, blog” text_limit=”20″]
[secrets_life button=”true” title=”درباره ما” tagline=” رزومه کاری مدیر و موسس گروه آموزشی و مشاوره تحصیلی فرصت برتر استاد محمدعلی نیک بخش:” text=”مدرس ریاضیات کنکور، دبیرستان، تیزهوشان و المپیاد+مشاور تحصیلی دبیرستان و کنکور+مبتکر فن تست زنی ریاضیات با دانستن ادبیات+مبتکر فن مشاوره به روش NLP+مدرس و مشاور رتبه های یک رقمی و دو رقمی و سه رقمی کنکورو….” image_person=”110″ advice_title=”نیاز به مشاوره دارید ؟” advice=”تماس بگیرید : ۰۲۱۶۶۵٩۴٧١٧” help_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.forsatebartar.com%2Fappointment-2%2F|title:%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87||” btn_link=””]
[stats enable_heading=”true” button=”true” add_stats=”%5B%7B%22stat_title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%22%2C%22stat_number%22%3A%22%20321%20%22%7D%2C%7B%22stat_title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22stat_number%22%3A%22144%22%2C%22stat_symbol%22%3A%22%2B%22%7D%2C%7B%22stat_title%22%3A%22%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2%22%2C%22stat_number%22%3A%2258%22%7D%2C%7B%22stat_title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%22%2C%22stat_number%22%3A%22100%22%2C%22stat_symbol%22%3A%22%25%22%7D%5D” heading_stat=”از الان شروع کنم میشه؟” text_stat=”آموزش روش کاربردی شروع از صفر برای کنکور توسط بهترین استادان” help_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.forsatebartar.com%2Fcontact-us%2F|title:%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF||”]
[clients add_clients=”%5B%7B%22client_image%22%3A%22126%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22client_image%22%3A%22128%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22client_image%22%3A%22129%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22client_image%22%3A%22130%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22client_image%22%3A%22127%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22client_image%22%3A%22128%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22client_image%22%3A%22129%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22client_image%22%3A%22130%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D”]
[faqs add_faq=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D8%AF%D9%86%22%2C%22text%22%3A%22%DB%B1-%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%8C%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF%20(%20%DB%B1%DB%B0%20%D8%AA%D8%A7%20%DB%B1%DB%B5%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF).%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%86%D8%8C%20%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%5Cn%5Cn%DB%B2-%20%20%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D9%86%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF.%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D9%89%20%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%AB%D9%84%20%D8%AA%D9%84%D9%81%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%20%E2%80%A6%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%5Cn%5Cn%DB%B3-%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.(Random)%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%89%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF.%5Cn%5Cn%DB%B4-%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%AC%D9%85%20%DA%A9%D9%85%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B0%D9%87%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%AF.%5Cn%5Cn%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%20%D8%AF%D9%88%20%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87%20%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF.%20%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%8B%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%89%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%8C%20%D8%AC%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%20%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.%5Cn%5Cn%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%3A%5Cn%5Cn%DB%B1-%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%D9%88%20%D9%88%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%5Cn%5Cn%DB%B2-%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D9%88%D9%82%D8%AA%5Cn%5Cn%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%DB%8C%22%2C%22text%22%3A%22%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B2%D8%A7%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20.%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D9%84%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D8%9B%5Cn%5Cn%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%AA%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%3A%5Cn%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.%5Cn%5Cn%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%3A%5Cn%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D9%84%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%5Cn%5Cn%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%86%20%D9%87%D8%A7%20%3A%5Cn%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.%5Cn%5Cn%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C%20%3A%5Cn%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%8C%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%22%2C%22text%22%3A%22%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D9%88%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%3A%20%E2%80%9C%D9%85%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%AF%D9%85%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85.%E2%80%9D%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%84%D8%AF%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D8%B3%D8%B1%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%8C%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF.%5Cn%5Cn%20%5Cn%5Cn%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%8C%20%D8%B0%D9%87%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7.%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%DA%A9%20%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%20%D8%B0%D9%87%D9%86%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF.%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B0%D9%87%D9%86%D8%8C%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B0%D9%87%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF.%5Cn%5Cn%20%5Cn%5Cn%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%85%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D8%8C%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%8C%20%D8%B3%D9%87%D9%84%20%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%8C%20%D9%87%D9%85%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%B0%D9%87%D9%86%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D8%8C%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87%D8%8C%20%D9%81%D9%87%D9%85%20%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%84%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%5Cn%5Cn%20%5Cn%5Cn%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D8%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%20%D8%B6%D8%B9%D9%81%20%D9%88%20%D9%82%D9%88%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2%20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%85.%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%8C%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%20%D8%B3%D8%B1%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D8%AE%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D8%AF.%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87%D8%8C%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D8%8C%20%D8%AC%D8%B2%D8%A1%20%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%DA%A9%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%88%20%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2!%22%2C%22text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87%20%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%A7%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AD%D8%B0%D9%81%D8%B4%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%86%5Cn%5Cn%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87%5Cn%5Cn%20%5Cn%5Cn%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C%20%DA%86%DB%8C%D8%9F%5Cn%5Cn%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C%20%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B4%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%90%20%D9%A9%D9%A0%20%D9%88%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%DB%B5%D9%AA%E2%80%8F%20%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%87%5Cn%5Cn%20%5Cn%5Cn%D8%A8%D9%84%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%A9%D9%A0%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%DB%8C%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%DB%B5%D9%AA%E2%80%8F%20%D9%87%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%5Cn%5Cn%D8%AF%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%20%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%87%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%86%5Cn%5Cn%20%5Cn%5Cn%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8%20%D8%B1%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%87%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D8%B2%20%D8%AA%D8%A7%D9%BE%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%88%20%D9%87%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%D9%87%20%D8%AD%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86%22%7D%5D”]