درباره ی ما

[heading1 title=”گروه آموزشی و مشاوره تحصیلی فرصت دانش برتر ایرانیان” text=”مرکز برگزاری همایش های مشاوره ای و دوره های تخصصی و عمومی فرصت برتر در سال ١٣٩٠ با برگزاری کلاس ها و همایش های مشاوره ای و تخصصی و عمومی در زمینه کنکور و تقویتی فعالیت خود را آغاز کرد.هسته اصلی موسسه از یک گروه آموزشی و مشاوره‌ای تشکیل شده بود که با مدارس ممتاز شهر تهران همکاری می‌کردند.از جمله خدماتی که مؤسسه علاوه بر برگزاری همایش ها انجام می دهد می توان به ارائه خدماتی همچون مشاوره و برنامه ریزی،انتخاب رشته،ارسال پک های مشاوره ای ب سراسر ایران اشاره کرد.”][we_help sponsors=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22image_icon%22%2C%22iconimage%22%3A%22145%22%2C%22iconicon%22%3A%22fa%20fa-user-circle%22%2C%22help_title%22%3A%22%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22help_subtitle%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%22%2C%22help_type%22%3A%22%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%5Cn%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%8C%5Cn%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23bfe1e0%22%2C%22text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button%22%3A%22true%22%2C%22help_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%2520%25D8%25A2%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25DA%25A9%25D9%2586%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22btn_bg%22%3A%22%232d2c2c%22%2C%22btn_bg_hover%22%3A%22%23f8de60%22%2C%22btn_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22btn_color_hover%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22image_icon%22%2C%22iconimage%22%3A%22147%22%2C%22help_title%22%3A%22%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C%22%2C%22help_subtitle%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%22%2C%22help_type%22%3A%22%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%5Cn%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%8C%5Cn%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23bfe1e0%22%2C%22text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button%22%3A%22true%22%2C%22help_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25AF%25D9%2587%2520%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%7Ctarget%3A%2520_blank%7Crel%3Anofollow%22%2C%22btn_bg%22%3A%22%232d2c2c%22%2C%22btn_bg_hover%22%3A%22%23f8de60%22%2C%22btn_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22btn_color_hover%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22image_icon%22%2C%22iconimage%22%3A%22146%22%2C%22help_title%22%3A%22%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%22%2C%22help_subtitle%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%22%2C%22help_type%22%3A%22%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%5Cn%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%8C%5Cn%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23bfe1e0%22%2C%22text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button%22%3A%22true%22%2C%22help_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%2520%25D8%25A2%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25DA%25A9%25D9%2586%7C%7C%22%2C%22btn_bg%22%3A%22%232d2c2c%22%2C%22btn_bg_hover%22%3A%22%23f8de60%22%2C%22btn_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22btn_color_hover%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22image_icon%22%2C%22iconimage%22%3A%22144%22%2C%22help_title%22%3A%22%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22help_subtitle%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%22%2C%22help_type%22%3A%22%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%5Cn%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%8C%5Cn%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23bfe1e0%22%2C%22text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button%22%3A%22true%22%2C%22help_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%2520%25D8%25A2%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25DA%25A9%25D9%2586%7C%7C%22%2C%22btn_bg%22%3A%22%232d2c2c%22%2C%22btn_bg_hover%22%3A%22%23f8de60%22%2C%22btn_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22btn_color_hover%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22image_icon%22%2C%22iconimage%22%3A%22146%22%2C%22help_title%22%3A%22%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22help_subtitle%22%3A%22%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%22%2C%22help_type%22%3A%22%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%5Cn%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%8C%5Cn%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23bfe1e0%22%2C%22text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button%22%3A%22true%22%2C%22help_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%2520%25D8%25A2%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25DA%25A9%25D9%2586%7C%7C%22%2C%22btn_bg%22%3A%22%232d2c2c%22%2C%22btn_bg_hover%22%3A%22%23f8de60%22%2C%22btn_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22btn_color_hover%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22image_icon%22%2C%22iconimage%22%3A%22147%22%2C%22help_title%22%3A%22%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22help_subtitle%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%22%2C%22help_type%22%3A%22%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%5Cn%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%8C%5Cn%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23bfe1e0%22%2C%22text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button%22%3A%22true%22%2C%22help_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%2520%25D8%25A2%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25DA%25A9%25D9%2586%7C%7C%22%2C%22btn_bg%22%3A%22%232d2c2c%22%2C%22btn_bg_hover%22%3A%22%23f8de60%22%2C%22btn_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22btn_color_hover%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22image_icon%22%2C%22iconimage%22%3A%22144%22%2C%22help_title%22%3A%22%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22help_subtitle%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%22%2C%22help_type%22%3A%22%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%5Cn%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%8C%5Cn%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23bfe1e0%22%2C%22text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button%22%3A%22true%22%2C%22help_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%2520%25D8%25A2%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25DA%25A9%25D9%2586%7C%7C%22%2C%22btn_bg%22%3A%22%232d2c2c%22%2C%22btn_bg_hover%22%3A%22%23f8de60%22%2C%22btn_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22btn_color_hover%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22image_icon%22%2C%22iconimage%22%3A%22146%22%2C%22help_title%22%3A%22%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%22%2C%22help_subtitle%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%22%2C%22help_type%22%3A%22%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%5Cn%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%8C%5Cn%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23bfe1e0%22%2C%22text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button%22%3A%22true%22%2C%22help_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%2520%25D8%25A2%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25DA%25A9%25D9%2586%7C%7C%22%2C%22btn_bg%22%3A%22%232d2c2c%22%2C%22btn_bg_hover%22%3A%22%23f8de60%22%2C%22btn_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22btn_color_hover%22%3A%22%23000000%22%7D%5D” help_columns=”col-md-6″]