تماس با ما

[map latitude=”40.712784″ longitude=”-74.005941″ marker=”773″ marker2=”18″]
[contact_form contactform=”247″]
[contact_info contact_desc=”%5B%7B%22contact_icon%22%3A%22fa%20fa-phone%22%2C%22contact_title%22%3A%22%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%22%2C%22description%22%3A%22%D9%A6%D9%A6%D9%A5%D9%A9%D9%A4%D9%A7%D9%A1%D9%A7%20-%20%D9%A6%D9%A6%D9%A5%D9%A8%D9%A2%D9%A4%D9%A2%D9%A7%20-%20%D9%A6%D9%A6%D9%A9%D9%A2%D9%A8%D9%A9%D9%A8%D9%A7%20-%20021%D9%A6%D9%A6%D9%A9%D9%A2%D9%A0%D9%A8%D9%A5%D9%A2%22%7D%2C%7B%22contact_icon%22%3A%22fa%20fa-envelope-o%22%2C%22contact_title%22%3A%22%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%22%2C%22description%22%3A%22info%40forsatebartar.com%22%7D%2C%7B%22contact_icon%22%3A%22fa%20fa-map-marker%22%2C%22contact_title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%3A%D8%AE%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%BE%20%D9%A1%D9%A1%DB%B4-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%D9%A2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%20%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%DA%86%D9%BE%22%7D%5D” title=”در تماس باشید” text=”گروه آموزشی و مشاوره تحصیلی فرصت دانش برتر ایرانیان”]